SanSan.fi -verkkokaupan ostoehdot


1. Yleistä 

1.1 Yleistä -kohdat säätelevät SanSan.fi verkkokauppaa hallinnoivan yrityksen SanSan OÜ (jatkossa nimellä "Myyjä") ja asiakkaan, joka laatii verkkokaupassa tilauksen (jatkossa "Ostaja"), välisiä ehtoja. Ostajan rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi tai tuotteiden ostaminen SanSan.fi -verkkokaupasta merkitsee sitä, että Ostaja suostuu näihin ostoehtoihin (jatkossa „Ehdot") ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1.2 Ehtojen ohella SanSan.fi -verkkokaupan välityksellä tuotteita ostettaessa syntyviä oikeussuhteita säätelee Viron tasavallassa voimassa oleva lainsäädäntö.

1.3 Myyjällä on oikeus tehdä tarjottavaan verkkokauppapalveluun muutoksia koska tahansa.

1.4 Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa käyttäjäsopimuksen Ehtoja ilman, että se olisi velvoitettu ilmoittamaan tästä Ostajalle kirjallisesti sähköpostin välityksellä. Ehtojen ja hinnaston muutoksista ja täydennyksistä ilmoitetaan kotisivulla www.SanSan.fi.

 

2. Hinnasto

2.1 Kaikki verkkokaupassa olevat hinnat on esitetty euroissa ja sisältävät arvonlisäveron 24%.

2.2 Myyjällä on oikeus muuttaa verkkokaupassa esitettyjä hintoja koska tahansa. Mikäli verkkokaupassa on muutettu hintoja sen jälkeen, kun Ostaja on esittänyt tilauksen ja maksanut sen, Myyjä sitoutuu toimittamaan nämä tuotteet Ostajalle tilaushetkellä voimassa olleeseen hintaan. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia hintaeron hyvittämistä.

 

3. Tuotteet ja oston suorittaminen

3.1 Ostajalle luodaan ostoskori sinä hetkenä, jona hän on painanut tuotteen ohessa olevaa nappia "Lisää ostoskoriin".

3.2 Ostajan valitsemien tuotteiden ja Ostajan kirjoittaman osoitteen mukaisesti ostoskorissa näytetään myös hintaan lisättävät kuljetuskustannukset.

3.3 Ostoskorissa olevia tuotteita Ostaja voi ennen tilauksen laatimista toivomuksensa mukaan lisätä, vaihtaa tai poistaa.

3.4 Kun Ostaja on valinnut haluamansa tuotteet, hän sitoutuu täyttämään tilauksen laatimisessa vaaditut tiedot ja maksaa tuotteet luottokortilla tai pankkisiirrolla ennakkolaskun perusteella.

3.5 Tilausta laatiessaan Ostaja sitoutuu esittämään oikeat tietonsa. Myyjä ei vastaa palvelua suorittaessaan Ostajan esittämistä virheellisistä tiedoista johtuvasta tilauksen toimittamatta jäämisestä tai mistään muistakaan tästä johtuvista seurauksista.

3.6 Kauppasopimus katsotaan solmituksi siinä tapauksessa, että Ostajan tilaamasta tuotteesta on saapunut maksu Myyjän pankkitilille.

3.7 Esitetyt tuotekuvat ovat tarkoitukseltaan havainnollistavia ja saattavat poiketa todellisesta tuotteesta.

 

4. Tuotteiden maksaminen

4.1 Ostaja voi maksaa tuotteet luottokortilla tai pankkisiirrolla ennakkolaskun perusteella.

4.2 Tuotteista esitetyn laskun maksaminen tapahtuu ennakkomaksuna viimeistään 5 päivän kuluessa laskun lähettämisestä lukien.

4.3 Tilaus ja lasku mitätöidään, mikäli Ostaja ei ole maksanut ennakkomaksua 5 työpäivän kuluessa laskun esittämisestä lukien.

4.4 Mikäli Ostaja maksaa tuotteen lahjakortilla, jonka arvo ylittää ostohinnan, Myyjä ei hyvitä käyttämättä jäänyttä osaa lahjakortin arvosta. Mikäli lahjakortin arvo ylitetään, Ostaja maksaa yli menevän summan edellä mainituin ehdoin. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi ja kortti on voimassa 180 kalenteripäivää julkaisuhetkestä lukien, mikäli korttiin ei ole merkitty toisin.

 

5. Tuotteiden perille toimittaminen

5.1 Kun sopimus on astunut voimaan Ehtojen kohdan 3.6 mukaisesti, tilatut tuotteet toimitetaan Ostajalle viimeistään 14 työpäivän kuluessa sopimuksen voimaan astumisesta lukien ja se tapahtuu Ostajan tilauksen yhteydessä valitsemalla tavalla. Tilauksen toimitusaika saattaa tuotteesta johtuen vaihdella. Mikäli tilattu tuote on loppunut, Myyjä sitoutuu ilmoittamaan siitä Ostajalle viipymättä ja palauttamaan maksetun summan ensi tilassa.

5.2 Mikäli tilauksen perille toimitusaika on pitempi kuin 30 työpäivää ja Ostaja menettää sen vuoksi kiinnostuksensa tuotteen ostamista kohtaan, hänellä on oikeus mitätöidä tilaus. Siinä tapauksessa Myyjä palauttaa etukäteen maksetun summan Ostajan pankkitilille ensi tilassa.

5.3 Ostajan tulee varmistaa tilausta esittäessään esittämiensä tietojen paikkansa pitävyys, jotta tuotteen perille toimittamisessa vältyttäisiin viivästyksiltä ja väärinkäsityksiltä. Myyjä ei vastaa tuotteiden perille toimittamisessa viivästyksistä ja aiheutuneista väärinkäsityksistä siinä tapauksessa, että ne johtuvat Ostajan tilauksen yhteydessä esittämien tietojen epätarkkuudesta tai virheellisyydestä.

5.4 Mikäli tuotteiden perille toimitustapa on Ostajan valitseman lähettiyrityksen kuljetuspalvelu ja Myyjä on luovuttanut Ostajan tilaamat tuotteet lähettiyritykselle, lähettiyritys ottaa edeltä käsin yhteyttä Ostajaan tarkentaakseen tuotteiden perille toimitusajan. Ostaja tai hänen valtuuttamansa henkilö on velvollinen olemaan edeltä käsin sovittuna aikana ja paikassa ottamassa lähettiyritykseltä tuotteet vastaan. Mikäli Ostajasta johtuvista syistä tuotteita ei ole ollut mahdollista luovuttaa Ostajalle 7 päivän kuluessa Ostajan kanssa sovitusta ajasta lukien, tuotteet palautetaan Myyjälle. Myyjä on velvollinen palauttamaan Ostajalle Ostajan tuotteista maksaman summan, josta on vähennetty tuotteiden palauttamiseen liittyvät kuljetuskustannukset.

5.5 Mikäli toimitustavaksi on valittu lähetti, tämä antaa tuotteet Ostajalle yhdessä lähetysluettelon kanssa. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa tuotteen paketti ennen lähetysluettelon allekirjoittamista. Mikäli pakkauksessa on ulkoisia vaurioita, Ostajalla on oikeus olla ottamatta tuotetta vastaan. Allekirjoittamalla lähetysluettelon Ostaja vakuuttaa, että tuotteen luovutushetkellä pakkaus oli ehjä ja siinä ei ollut havaittavia vaurioita ja että hän on pakkauksen kuntoon tyytyväinen. Mikäli tuotteesta, jonka pakkaus on vaurioitunut, kieltäydytään, se tulee palauttaa lähetille ja asiasta tulee tiedottaa Myyjälle sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu@sansan.fi.

5.6 Kotiin toimituksen edellytyksenä on, että ajotiet ovat hyvässä kunnossa, jotta kuljetusauto pääsee paikalle annettuun osoitteeseen. Jos tulee ilmi, että tien kunnon, muiden ominaisuuksien (esimerkiksi hyvin kapea tie) tai sääolojen takia kuljetusauto ei pääse osoitteeseen perille, tulee Ostajan sopia kuljettajan kanssa, missä tilaus lastataan autosta ja luovutetaan Ostajalle. Lähetin kuljetuspalvelu ei sisällä rakennuksen sisäistä kuljetusta.

5.7 Nämä toimitusehdot koskevat ainoastaan Manner-Suomeen toimitettavia tilauksia. Mikäli tuotteita tilataan Ahvenanmaalle, saaristoalueille tai ulkomaille, on syytä ottaa ensin yhteyttä asiakaspalveluun asiakaspalvelu@sansan.fi, josta varmistamme onko toimitus mahdollinen ja aiheuttaako se lisäkustannuksia.

5.8 Jos Ostaja huomaa tuotteen pakettia avatessaan, että tavara on kuljetuksen aikana vaurioitunut tai ei ole muutoin tavaran laatuun tyytyväinen, tulee Ostajan ilmoittaa siitä Myyjälle mahdollisimman nopeasti, viimeistään 3 päivää tavaran toimituksesta. Ilmoitus tulee lähettää kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@sansan.fi ja sen tulee sisältää valokuvat vaurioituneesta tavarasta.

 

6. Tilauksen peruminen ja tuotteen palauttaminen 

6.1 Mikäli Ostaja haluaa vetäytyä sopimuksesta tilauksen esittämisen jälkeen ja ennen kuin Myyjä on tilauksen toimittanut, hän sitoutuu ilmoittamaan tästä Myyjälle kirjallisesti mahdollisimman nopeasti. Kirjallinen ilmoitus tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@sansan.fi ja siinä tulee mainita sen tilauksen numero, josta halutaan vetäytyä, lisäksi etunimi, sukunimi, tilauksen esittämispäivämäärä ja puhelinnumero. Myyjä on velvollinen siinä tapauksessa mitätöimään tilauksen, mikäli tilausta ei ole vielä luovutettu lähettiyritykselle.

6.2 Ostaja saa vetäytyä ostosopimuksesta 14 kalenteripäivän aikana tuotteen saamisesta lukien. Tuotteen palauttamiseksi tulee esittää ilmoitus Myyjän sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@sansan.fi tai täyttää peruutuslomake SanSan.fi -kotisivulla.

6.3 Tuotteen tulee palautettaessa olla alkuperäispakkauksessa. Tuote eikä myöskään pakkaus saa olla vaurioitettu eikä niissä saa olla merkkejä käytöstä. Palautettavan tuotteen heikentymisen yhteydessä Ostaja vastaa käytöstä johtuvasta arvon vähenemisestä vain siinä tapauksessa, että Ostaja on käyttänyt tuotetta muulla tavoin, kuin on tarpeen tuotteen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen. Tätä varten Ostaja sitoutuu käsittelemään tuotetta ainoastaan siten, kuin se olisi mahdollista tavanomaisessa myymälässä. Erikoistilauksesta Ostajalle valmistettuja tai tilattuja tuotteita ei Myyjä ole velvollinen ottamaan takaisin.

6.4 Ostosopimuksesta vetäytyessään Ostaja maksaa palauttamiseen liittyvät kulut, pois lukien siinä tapauksessa, että palautettava tuote ei ollut Ostajan tilauksen mukainen.

6.5 Mikäli Ostaja on vaurioittanut tai rikkonut palautettavaa tuotetta tai sen pakkausta, on Myyjällä oikeus vaatia tuotteen arvon vähenemisestä johtuvaa korvausta.

6.6 Ostaja on velvollinen palauttamaan tuotteen 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun peruutusilmoitus on saapunut Myyjälle.

6.7 Tuotteen palauttamisen yhteydessä Myyjä palauttaa maksetun summan Ostajalle 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun on saanut ilmoituksen sopimuksesta vetäytymisestä ja tuote on palautettu Myyjälle. Raha maksetaan samalle pankkitilille, jolta tuotteesta maksettiin Myyjälle.

6.8 Ostajalla ei ole peruuttamisoikeutta tilattujen palveluiden (ml. asennuspalvelun) osalta.

6.9 Peruutusoikeus ei koske, jos ostaja on yritys.


7. Oikeus esittää valituksia ja vaatimuksia vastaamattomien tuotteiden palauttaminen

7.1 Myyjä vastaa tuotteiden vaatimuksia vastaamattomuudesta ja puutteista, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa tuotteiden luovutuksesta Ostajalle. Mikäli valmistaja on myöntänyt tuotteelle pitemmän valitusajan kuin kaksi vuotta, se on näytettynä tuotekortin kohdassa "Ominaisuudet".

7.2 Tuotteen vaatimuksia vastaamattomuuden tai puutteiden ilmetessä pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@sansan.fi valituksen, jossa on merkittynä tilauksen esittäjän nimi ja yhteystiedot (ml. pankkitilin numero), tilauksen numero ja tuotteen vaatimuksia vastaamattomuuden tai puutteen tarkka kuvaus.

7.3 Tuotteen vaatimuksia vastaamattomuuden tai puutteiden havaitsemisen yhteydessä tulee valitus esittää kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tuotteen vaatimuksia vastaamattomuus tai puute on havaittu.

7.4 Kaikki valitukset käsitellään ja Ostajaan otetaan yhteyttä ensi tilassa, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 14 päivän kuluessa valituksen saamisesta.

7.5 Myyjä ei vastaa:

1) tuotteen heikentymisestä/vahingoittumisesta Ostajan syystä;

2) puutteista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen ei-tarkoituksenmukaisen käytön seurauksena;

3) tuotteen normaalista kulumisesta tavanomaisen käytön yhteydessä.

7.6 Mikäli tuote ei vastaa vaatimuksia tai on puutteellinen, on Ostajalla ensi sijassa oikeus vaatia tuotteen vaihtamista vaatimuksia vastaavaan ja puutteettomaan tuotteeseen. Mikäli se ei ole mahdollista, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus ja palauttaa vaatimuksia vastaamaton tuote Myyjän kustannuksella.

7.7 Vaatimuksia vastaamattoman tuotteen palauttamisen yhteydessä maksetaan tuotteesta maksettu summa (yhdessä kuljetushinnan kanssa) Ostajan osoittamalle pankkitilille viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun tilauksen peruutusta ja tuotteen palautusta koskevasta toivomuksesta on saatu ilmoitus.

 

8. Vastuu ja ylivoimainen este

8.1 Myyjällä on vastuu tuotteen myyntihinnan rajoissa.

8.2 Näihin ehtoihin ja Myyjän ja Ostajan suhteisiin sovelletaan Viron tasavallan oikeutta.

8.3 Myyjä ei vastaa Ostajalle aiheutuneista vahingoista tai tuotteen perille toimittamisen viivästymisestä siinä tapauksessa, että vahinko tai tuotteen viivästyminen on johtunut seikasta, johon Myyjä ei voinut vaikuttaa ja jonka aiheutumista Myyjä ei voinut edeltä käsin tietää (ylivoimainen este).

 

9. Henkilötiedot ja yksityisyys

9.1 Tilauksen esittämisen yhteydessä Ostajan ilmoittamat henkilötiedot merkitään Myyjän asiakasrekisteriin ja niitä käytetään ainoastaan myyntipalvelun tarjoamiseen ja tuotteiden tarjoamiseen Ostajalle.

9.2 Ostajan henkilötiedot, joita tarvitaan tuotteen välittämiseen Ostajalle, toimitetaan lähettipalvelua tarjoavalle yritykselle.

9.3 Myyjä sitoutuu olemaan toimittamatta rekisteröityjä henkilötietoja sivullisille henkilöille.

9.4 Myyjällä on oikeus toimittaa Ostajaa koskevia henkilötietoja henkilöille, joilla on siihen laillinen oikeus.

9.5 Kryptattu tietoliikenneyhteys pankkeihin takaa Ostajan henkilö- ja pankkitietojen turvallisuuden ja niihin ei Myyjällä ole pääsyä.

9.6 Ostajalla on oikeus tarkastaa häntä koskevia Myyjän rekisteröimiä henkilötietoja, muuttaa niitä tai pyytää omien henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Saatuaan tällaisen toivomuksen Ostajalta Myyjä tekee henkilötietomuutoksen 7 päivän kuluessa toivomuksen saamisesta lukien.

 

10. Muut ehdot

10.1 SanSan.fi -kotisivulla julkaistut aineistot on suojattu tekijänoikeussuojaa koskevalla lainsäädännöllä. Kaikkien kotisivulla julkaistujen aineistojen tekijänoikeudet kuuluvat Myyjälle. Kotisivulla julkaistujen aineistojen käyttö ilman Myyjän suostumusta on kiellettyä. Aineistojen käyttämiseksi ja tekijänoikeuspalkkiosta sopimiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä Myyjään kirjallisesti sähköpostiosoitteella asiakaspalvelu@sansan.fi.

10.2 Näissä Ehdoissa erikseen määrittelemättömät kysymykset ja Ostajan ja Myyjän välillä syntyvät kiistat ratkaistaan Viron tasavallan lainsäädännön mukaan.

We accept Visa, Mastercard, American Express